De faldnes begravelse den 8. juli 1849

Slesvig-holstenerne
Allerede kl. 3 om morgenen afholdtes den første begravelse i Fredericia. På dette tidlige tidspunkt af dagen blev 241 faldne slesvig-holstenere, samt to selvmordere begravet i en fællesgrav på Sct. Michaelis Kirkegård. Pastor Hertel forrettede begravelsen, der foregik i stilhed, uden sang og musik. Præsten omtalte, at de faldne havde brudt deres ed, men at hævnen hørte den Herre til, der lader nåde gå for ret.

Kæmpegraven 
Mens begravelsen af de faldne slesvig-holstenere fandt sted tidligt om morgenen, arbejdedes der i fakkellys på Trinitatis Kirkegård. Ingeniørtropperne opkastede den store grav, hjulpet af en arbejdskommando på 100 mand der tillige skulle modtage de mange døde, som blev ført frem til stedet. De faldne blev lagt på pladsen foran kirken samt på gangene i nærheden, og identificeredes forinden gravlægningen skulle finde sted. Forsigtig blev de døde lagt i to rækker med fødderne mod hinanden, fuldt iklædte uniformen, på bunden af graven, og således videre i lag ovenpå hinanden, kun adskilt af et tyndt lag fint kalkstøv. Således fortsattes indtil alle de døde var placeret i graven. Kl. 11 om formiddagen var arbejdet overstået, blot var efterladt et tomt rum i gravens nordre ende til de faldne officerer.

Om dette arbejde skrev A.C. Cohen i 1851: "Det må have været en frygtelig bestilling , at tælle og ordne ligene. Den officer, der havde havt dermed at gjøre, fortalte mig, at han seks gange havde fået ondt. Selv de stærkeste karle bleve her utjenstdygtige efter en halv times arbejde og måtte skikkes bort, blege som lig."

Den store sørgegudstjeneste
I garnisonskirken, Sct. Michaelis Kirke, indledtes kl.12 den store sørgegudstjeneste, der var utrolig højtidelig og gribende. Midt for kirkens alter stod general Olaf Ryes kiste, mens de øvrige 22 faldne officerer lå op mod alteret på begge sider af den store midtergang i kirken. Overkroppen støttedes til stolestaderne, så der levnedes ikke megen plads til dem der skulle føre kisterne ind og ud.

Feltprovst Boisen holdt en gribende tale, i hvilken han bl.a. priste såvel general Rye som de øvrige officerer, der nu var gået med i "Ryes Brigade". Endvidere takkede provsten Gud for sejren. De tomme kister blev derefter båret ind i kirken, tre ad gangen, hvorefter de faldne blev lagt i, låget skruet fast, og en krans samt den faldnes kårde blev lagt på låget, hvorefter fire mand bar kisten ud på pladsen foran kirken.

Sørgetoget og begravelsen
Det store ligtog satte sig i bevægelse mod Kæmpegraven i Kongensgade, forrest blev Olaf Ryes kiste båret af 16 kaptajner. I den usædvanlige sommervarme føltes vejen lang for det store følge, der næsten kun bestod af militære personer, da de fleste af Fredericias civile borgere stadig befandt sig i sikkerhed på Fyn. I spidsen for ligtoget gik 3. Brigades Musikkorps, der blæste Thilos Sørgemarch. Thilo, der var Dirigent for 3. Brigade, havde komponeret sørgemarchen, i det korte tidsrum mellem den 6. og 8. juli, på opfordring af byens kommandant, oberst N.C. Lunding.

Da ligtoget nåede frem til Kæmpegraven, blev de mange kister, med undtagelse af Olaf Ryes, sænket i det tidligere omtalte rum i graven. Da alle kister var på plads foretog feltprovst Boisen samt feltpræst Hertel jordpåkastelsen, og i sin bøn bad Hertel for de afdødes sjæle, for deres slægtninge, for Danmark samt at de faldne ikke havde kæmpet forgæves. Derefter blev Kæmpegraven tilkastet og det store følge opløstes.

Med de faldne soldater fra bl.a. tidligere udfald, og byens bombardement fra maj til 6. juli blev Kæmpegraven hvilested for i alt 453 soldater.

General Ryes kiste blev under begravelsen, under vagt, henstillet i kirkens våbenhus og den 11. juli overført til København, hvor hans jordefærd fandt sted på Garnisons Kirkegaard den 15. september under følge af bl.a. Kong Frederik VII.

Som det ses, så opfattede nogle i samtiden slesvig-holstenerne som landsforræder
Thilos Sørgemarch. Komponeret til lejlig- heden på opfordring af byens kommandant under udfaldet, oberstløjtnant N.C. Lunding
En samtidig tegning af Olaf Rye på sit dødsleje
Bissens relief på Kæmpegraven ved Trinitatis Kirke
En del af Kæmpegraven med de 453 døde soldater, hvis navne alle er indhugget på den øverste række granitsten rundt om hele graven. Postkort, ca.1960