Udgifter til landsoldatens opstilling

Byens udgifter til opmuring af fundament, brolægning samt forskønnelse af pladsen beløb sig til 866 Rigsdaler og 82 Skilling. Fra monumentkapitalen modtog man et bidrag, og dertil kom en indtægt fra solgte overskudsmaterialer. 

Byens endelige udgift, i forbindelse med rejsning af Landsoldaten, blev derved 562 Rigsdaler og 82 Skilling. Det kan tilføjes, at selve den storslåede 6. julifest beløb sig til en kommunal udgift på 320 Rigsdaler. Disse festligheder bestod af både folkelige fester og festmiddag for de særligt indbudte.

Festen i Ridehuset
Efter afsløringen samledes de særligt indbudte til et festmåltid i Ridehuset i Gothersgade (beligg. på nuv. rådhusplads, forf.). Bygningen var i dagens anledning indrettet til en smuk festsal og dekoreret med grønt, våbenskjolde og militære genstande. Hæderspladserne blev indtaget af general Moltke, amtmand Lehmann, professor Bissen samt de indbudte fra omegnen, mens de øvrige deltagere, omkr. 300, fordeltes ved lange borde. Den første skål blev udbragt af general Moltke for Kongen, mens amtmand Lehmann udbragte en skål for Armeen. 

Kaptajn Falkenberg mindedes i sin tale de faldne og døde, idet han samtidig nævnte generalerne Rye, Schleppegrell og Bülow, af hvilke de to første havde fundet deres død på valpladsen. Og kaptajnen fortsatte: "Bülow havde ikke oplevet denne 6te julidag, han var for nylig død, men Nationen, og frem for alle Fredericia by, ville med taknemmelighed frede om hans minde og vel også sætte det et synderligt tegn."

En ny indsamling
Kaptajn Falkenbergs sidste ord gav straks amtmand Lehmann ideen til at nedsætte en komité med det formål at rejse et monument over general von Bülow i Fredericia. Komiteens medlemmer blev general Moltke, oberstløjtnant Steenstrup, kaptajn Falkenberg, amtmand Lehmann, hofjægermester de Thygeson samt borgmesteren, kancelliråd Mourier og allerede under festen tegnede de første bidragydere sig til støtte for et monument, idet der indkom i alt 500 rigsdaler. Herefter fortsatte en uendelig række af talere, bl.a. for Landsoldatens skaber, professor H.W. Bissen samt stenhugger Kleving, der havde udført statuens sokkel. Festen i Ridehuset sluttede hen på eftermiddagen, mens folkefesten i Fuglsang Skov først hen på aftenen satte punktum på 6. julifestlighederne i året 1858.
.

Hofjægermester de Thygeson, som her ses med frk. Trap de Thygeson, var medlem af indsamlingskomiteen
Håndkoloreret postkort fra ca. 1890.
Bemærk hegnet omkring statuen
Landsoldatpladsen set fra Volden, mod Danmarksgade, ca. 1920.
Pladsen omkring statuen har gennem de 150 år skiftet udseende flere gange. Beplantninger, bedenes opdeling, indhegninger og bænke har undergået en stadig fornyelse og renovering