Veteranernes deltagelse

Gennem alle årene har krigsveteranerne deltaget i festlighederne ved Landsoldaten. Deres deltagelse har hvert år krævet et stort organisatorisk arbejde, med indkvartering, bespisning og særlige arrangementer. Herunder følger korte uddrag af forhandlingsprotokollen til 6. juli 1899 - 50-årsfesten.

19 juni: Diskussioner om billetpriser, det blev vedtaget at give alle menige soldater i uniform gratis adgang til festpladsen på den første festdag - uden adgangskort. Baggrunden var, at de menige ville gøre nytte i processionen, bl.a. som eskorte for de veteraner der ikke havde mange kræfter i behold. Tillige kunne de menige soldater hjælpe til ved kontrol af adgangskort ved indgangen til festpladsen i Kastellet. Fri adgang blev tillige bevilget garnisonens underofficerer.
Kørsel med veteraner i vogne på slagmarken: Et medlem af komiteen havde prøvekørt ruten samt beregnet køretid. Herefter meddeltes, at det ville være vanskeligt at foretage den planlagte, lange rute bl.a. skulle banelinien passeres to gange. Det henstilledes derfor at begrænse ruten til een passage af banelinen og omfang til ca. 3 timer. Det vedtoges, at køreturen primært skulle dreje sig om passage ved Treldeskansen samt Ryes Høj så man undgik at passere banelinien, at udkørslen skulle foregå gennem Kongens Port, mens der skulle vendes tilbage gennem Prinsens Port. Afgangstidspunket sattes til kl. 2 eftermiddag. Afstigningen skulle finde sted samtidig for en kolonne på ca. 30 vogne på Havnepladsen og det omliggende terræn. 
Journalister havde plads i vognene og fik tilladelse til at måtte blande sig med veteranerne. Nogle fik desuden adgang til festpladsen.
23. juni: Der bevilgedes 300 kr. til belysning i spiseteltene efter en længere varende diskussion, bespisningen startede kl. 7. aften, og man var næppe færdig med at spise før kl. 8. Et tilsvarende beløb bevilgedes til festteltets udsmykning.
30. juni: Tribunen ved Rådhuset var forbeholdt æresgæster og veteraner, som ikke ønskede at deltage i processionen. 
Spiseteltet: I spiseteltet blev pladserne nummererede, hver æresgæst og hvert komitémedlem fik tildelt sit nummer. Man havde lov til at bestille vin, kun måtte champagne ikke serveres den første dag, da dette ville virke forstyrrende (Mindedag?). Hvert komitémedlem skulle fungere som bordvært.

Fortæring
Til bespisning af veteranerne ved 50-års 6. Julifesten 
indkøbtes bl.a.:
- 6.150 pd. kød
- 6.500 - brød
- 3.000 - smør
- 1.200 - rødspætter
- 1.000 - ost
- 500 - ærter
- 200 - ansjoser
- 7.000 - radiser
- 1.000 fl.akvavit
12.000 bajere
- 5.000 hesteøl (øl fra bryggeriet i Horsens)
- 1.900 fl. jubilæumspunch

Oprettelse af et lægebureau
Med deltagelse af så mange veteraner samt udenbys gæster, havde komiteen ønsket at etablere en lægevagt til at tage sig af eventuelle opstående sygdoms- og ulykkestilfælde. Der oprettedes derfor et lægebureau på Axeltorvet i Kødkontrolstationen, markeret med et Rødekorsmærke. Desuden opstilledes et lægevagttelt midt på festpladsen i Kastellet, og her fandtes tillige et antal soldater, med Rødekors-armbind, spredt på området. Til transport af evt. patienter stod et par hestevogne med læger til rådighed. 

Indkvartering af veteraner
Med byens kun ca. 13.000 indbyggere i 1899, var det en stor opgave at få de mange tilrejsende gæster indkvarteret. En opgørelse viser, at man i midten af juni måned havde ca. 3500 sengepladser til rådighed. Samtidig sagde man ja til en proprietær, der tilbød udstopning af madrasser med halm og hø. Også den personlige hygiejne skulle klares, f.eks. håndklæder på de større indkvarteringssteder. Det vedtoges at købe så mange gode, billige håndklæder, at der blev eet håndkæde pr. hver to mand. Efter festen skulle håndklæderne fordeles til byens skoler. Mange private påtog sig opgaven med indkvartering af veteraner, bl.a. bogholder A. Ebling, Danmarksgade 67 A (nuv.69) hos hvem ikke mindre end 17 veteraner blev indkvarteret. 

Adgangstegn til festen 1899
Nogle af de gamle krigsveteraner på vej til festmiddagen
Unge menige hjælper de indbudte veteraner under procecionen
Æresport ved 6. julifesten 1899. Indgang til Carolinelund, som lå uden for Danmarks- port på hjørnet af Vester- og Nørrebrogade
Veteraner under spisningen i festteltet